Finn en klubb

Starte klubb

Er klubben allerede stiftet trenger du følgende dokumenter for å søke om opptak:

 • Søknadsskjema for opptak av idrettslag
 • Klubbens lov/lovnorm for Idrettslag
 • Protokoll fra klubbens stiftelsesmøte
 • Medlemsliste inneholdende minimum navn og fødselsdato

Søknad rettes til NIFs idrettskretser (ikke til NKF). Adresser og kontaktinformasjon til idrettskretsene

 

Hvordan starte en ny klubb?

1. Stiftelsesmøte

Iniativtakerne innkaller til stiftelsesmøte/konstituerende møte

Innkallingen kan stiles til et begrenset antall personer eller skje ved annonsering i media. Til stiftelsesmøtet settes det opp en saksliste som inneholder:

 1. Åpning og orientering om bakgrunnen for møtet
 2. Vedtak om å stifte idrettsklubb
 3. Vedtak om hvilke idrettsgrener klubben skal ta opp
 4. Vedtak om klubbens navn. Navnet må være i henhold til NIFs retningslinjer for idrettslagsnavn.
 5. Vedta lov for klubben. - Basislovnorm for idrettslag benyttes.
 6. Valg av styre, valgkomité og to revisorer

Alle vedtak som blir fattet føres inn i en protokoll. Protokollen bør undertegnes av de tilstedeværende.

2. Søknad om opptak

Søknadskjema fylles ut elektronisk og sendes til den idrettskretsen hvor klubben geografisk hører hjemme.
Sammen med søknaden vedlegges:

 • Protokoll fra stiftelsesmøtet
 • Idrettslagets lov
 • Medlemsliste inneholdende minimum navn og fødselsdato

Idrettskretsene videresender søknaden til det lokale idrettsrådet samt særforbundet for uttalelse.

3. Klubben får tilbakemelding om opptak eller avslag

Idrettskretsen vedtar eller avviser søknaden om opptak og sender ut svar til klubben.
Dersom kriteriene for opptak ikke er i orden vil klubben få tilbakemelding på hva som legges til grunn for avslaget.
Et avslag kan ankes til NIF v/Idrettsstyret.
Idrettskretsen sender melding til særforbund og idrettsråd når en klubb er tatt opp.

Valg av navn:

Ved valg av navn gjelder følgende regler/retningslinjer:

 • Navn som allerede er i bruk i idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) vil ikke bli godkjent. Samme stedsnavn kan brukes i forbindelse med spesialklubb, med mindre stedsnavnet allerede er i bruk av en annen spesialklubb med samme idrettsgren.
 • Navnet bør være norsk
 • Utenlandske navn kan godkjennes unntaksvis i idretter hvor utenlandsk terminologi er vanlig.
 • Navnet bør helst referere til sted/område/kommune. Dersom navnet viser at klubben dekker flere kommuner, må det defineres hvilken kommune som er hjemstedskommune.
 • Navnet bør være forholdsvis kort, enkelt og meningsfylt, og det bør gi en troverdig og lettforståelig ramme omkring klubben.
 • Egennavn på avdøde eller nålevende personer vil ikke godkjennes.
 • Idrettskretsstyrets avgjørelse i navnespørsmål kan overprøves av idrettsstyret. Anken skal fremmes til idrettskretsen, som videresender den til idrettsstyret med eventuelle uttalelser.
 • Overprøving kan kreves både av laget eller av andre log som mener at bestemmelsene i disse forskrifter er overtrådt.
  Loven om navn finner du vedlagt

Medlemmer:
Det forutsetter at det må være et minimums antall personer bak dannelsen av en ny klubb for at den skal kunne fungere. Dette minimumsantallet er satt til 12- 15 personer.

Medlemskontingent:
Klubben fastsetter selv sin medlemskontingent. Klubben skal ikke betale medlemskontingent til NIF eller idrettskretsen.
NKF fastsetter selv sin kontingent for klubbene på forbundstinget som avholdes hvert 2. år.

Idrettsregistreringen til NIF:
Hvert år må klubben rapportere sine medlemmer til NIF via Internett. Dette gjøres i januar/februar hvert år og da rapporteres medlemmer klubben hadde året før. Hver klubb vil få tildelt et et brukernavn/passord samt adresse for hvor de skal rapportere inn antall medlemmer og andre opplysninger.  Dersom klubben unnlater å sende inn rapportskjema, eller klubben misligholder sine forpliktelser på annen måte, kan idrettsstyret beslutte at klubben mister sitt medlemskap i NIF og retten til å drive organisert idrett.

Medlemsrapportering til NKF:
Etter at Norges Kampsportforbund har gitt medlemsklubbene Norges mest moderne medlemsadministrasjonssystem for kampsportklubber foregår all rapportering av medlemmer helt automatisk, men det fordrer at klubbene vedlikeholder sitt medlemsregister og holder dette oppdatert - spesielt ved hovedforfall 15. mars og 15. oktober.

Dersom klubben ikke overholder sine forpliktelser overfor NKF, kan styret i NKF beslutte at klubben mister sitt medlemskap i NKF.

Link til Norges Idrettsforbunds guide for å starte idrettslag (inkluderer også nyttige maler/skjemaer):
http://www.idrett.no/tema/klubbguiden/Sider/starteidrettslag.aspx 

Del på facebook       utskriftsvennlig side
artikkel

SISTE NYHETER FORBUND:
SØK PÅ KAMPSPORT.NO: